Prefabricerad betong

Texten på den här sidan kommer från Svensk Betong.

Fakta/Egenskaper

Betong är ett byggmaterial som är robust och långsiktigt hållbart med lång livslängd och litet drift- och underhållsbehov. Betong har en kvalitet som håller över tid. Betong brinner inte, tål fukt och möglar inte och kan återvinnas till 100%. På grund av sin vikt är betong ljuddämpande och lufttät. Med betong kan man bygga industriellt och kostnadseffektivt.

Vid konstruktioner som fundament, broar, byggnader eller hus finns det oändliga möjligheter att utföra en konstruktion tack vare betongens höga hållfasthet, formbarhet och långa spännvidd. Till det ska läggas de estetiska möjligheterna där i princip bara fantasin sätter gränser.

Naturgrus och bergkross
Vid tillverkning av betong används en viss mängd naturgrus. Naturgruset är en ändlig tillgång och det svenska samhället begränsar användningen genom återhållsamhet med täkttillstånd och uttag av naturgrusskatt. Betongbranschen ersätter i allt större utsträckning naturgruset med krossat bergmaterial och även inblandning av betongkross från betongprodukter kan användas.

Prefabricerad betong

Materialspill- och åtgång
Med en prefabricerad betongbyggnad är materialspillet från byggplatsproduktionen mindre än vid traditionella byggmetoder. Det avfall som skapas kan på ett bättre sätt hanteras och återvinnas i produktionen vid fabrik. Andra fördelar med prefabricerade tillverkningsmetoder är mer optimerade produkter som kräver en mindre mängd material och även bidrar till färre transporter av byggmaterial.

Industrialisering och kvalitet

Studier har visat att upp till en tredjedel av resursförbrukningen i byggprocessen är slöseri. Genom att industrialisera processen blir den mer effektiv och resurserna kan istället läggas på nytta för brukarna, t ex lägre kostnader, bättre estetik och funktion. Förtillverkning är ett effektivt sätt att industrialisera en process. Man flyttar produktionen från en provisoriskt etablerad byggplats till fast industri med standardiserade arbetsmoment. Samtidigt uppnås skalfördelar genom att flera byggprojekt samproduceras i fabrik. På byggplatsen ersätts en stor del av produktionen med montering. Därigenom förbättras arbetsmiljön med färre olyckstillbud, och byggplatsen blir mindre beroende av väder och årstid. Nyttan med att använda förtillverkade komponenter och system är att produktiviteten (t ex kvm/arbetstid) på byggplatsen ökar och att byggtiderna förkortas rejält. Därmed minskar behovet av arbetskraft och byggprojektets omkostnader sänks.

 

ritning

Transport

De två vanliga alternativen är järnväg och landsväg. Många elementfabriker har nära till järnväg och vissa även industrispår till fabriken. Viktigt vid järnvägstransport är att beakta överföringen från lossningsplats till byggplats. Genom utvecklingen av landsvägar och fordon har transportkostnadernas andel av totala elementbyggnadskostnaderna minskat under en lång följd av år.

Godslängder, -höjder, -bredder och -vikter kan vid extremfall vara begränsande av rådande regler baserade på vägars beskaffenhet.Bilvägars bärighet och lutning liksom angöringsplatser på eller intill byggplatsen beaktas i tidigt skede. För att öka säkerheten kan en så kallad lossningsstation där den som kopplar elementen arbetar från en separat plattform som är i nivå med bilflaket. Vid biltransport under vissa väderleksförhållanden kan känsliga element såsom fasader med färdig yta skyddas med täckning under transporten.